Algemene voorwaarde

1.Deze voorwaarden worden geacht door de huurder te worden aanvaard, tenzij uit andere stukken blijkt dat hier met wederzijds goedvinden van is afgeweken.

 

2. De huurder is verplicht de huurvoorwaarden, de gebruiksaanwijzing, overige opmerkingen aandachtig door te lezen en is verplicht zich daar aan te houden. Deze zijn allen te vinden op onze website: www.4eenfeestje.nl

 

3. Betalingen dienen, tenzij anders afgesproken, contant bij levering te worden voldaan.

 

4. Onze materialen mogen in geen enkel geval worden doorverhuurd aan derden.

 

5. Onze springkussens en attracties zijn bedoeld voor hun specifieke leeftijdscategorie. U dient hier notitie van te hebben genomen en voor naleving zorg te dragen.

 

6. In geval van enig gevaar, b.v. storm, sterke wind, slecht weer of onveilige locatie, dient de huurder het gehuurde artikel direct buiten werking te stellen.

 

7. De huurder dient er zelf voor zorg te dragen dat het gehuurde materiaal juist wordt gebruikt.

 

8. De kinderen mogen niet met eten, drinken en scherpe voorwerpen op de springkussens spelen. Dit om schade aan de springkussens en lichamelijke schade te voorkomen. Tevens is het ten strengste verboden om op de muren van de springkussens te klimmen.

 

9.Springkussens dienen te allen tijde worden vastgezet met bijgeleverde materiaal.  .

 

10. De huurder is zelf aansprakelijk voor schade welke is ontstaan aan personen en/of goederen tijdens het gebruik van onze materialen. Het gebruik is geheel voor eigen risico!

 

11.Verhuurder is niet aansprakelijk voor enig letsel van welke aard ook, door welk toeval of ongeval dan ook aangebracht door gebruikers/huurders voor tijdens of na de overeenkomst

 

12. Als er een ongelukje met het springkussen/materiaal is gebeurd, een scheurtje, een naad los of iets anders, meldt de huurder dit bij inlevering. Eerlijk gemelde schade wordt altijd redelijk behandeld.

 

13. In geval van diefstal of vermissing tijdens de huur en/of transport komen alle kosten voor rekening huurder.

 

14. De huurder dient de gehuurde materialen voor het einde van de afgesproken huurperiode terug te brengen. Bij niet tijdig inleveren van de gehuurde materialen wordt een huurtarief in rekening gebracht van minimaal 100% per dag.

 

15. De huurder levert de materialen na gebruik schoon af. Als dit niet het geval is, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum van € 50,00.

 

16. Springkussens die niet op de juiste manier worden ingeleverd, worden door ons opnieuw opgevouwen. De kosten hiervan bedragen

€ 25,00.

 

17. Slordig opgeborgen tentzeilen, buizen en overige accessoires moeten door ons opnieuw opgeborgen worden. Extra kosten (€ 25,00) worden achteraf in rekening gebracht.

 

18. De huurder geeft bij inlevering aan of materialen nog nat/vochtig zijn. Bij niet vermelden hiervan komen schoonmaak- of vervangingskosten voor rekening van de huurder.

 

19.Verhuurder is niet aansprakelijk voor condenswater van het dekzeil en de gevolgen daarvan.

 

20. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat tijdens de huur en vervoersperiode en vervolgens zijn alle herstelkosten voor rekening huurder. Per schadegeval zullen wij in alle redelijkheid bepalen of u voor een deel of geheel aansprakelijk bent voor de schade. De huurgoederen zijn tijdens het bezit van de huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen

 

21. Mocht u na het opzetten van onze objecten schade constateren, stel ons dan per direct op de hoogte!!! Dit kan telefonisch naar het volgende telefoonnummer: 0642425106. Een ingesproken voicemailbericht of e-mail naar info@4eenfeestje.nl  is al voldoende. Niet tijdig gemelde zaken, die bij ons niet bekend waren, worden bij u in rekening gebracht.

 

22.vermacht ontstaan door omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen gelden de volgende regels. Bij overmacht door onder andere stormachtig weer , windkracht 5 of hoger, transportvertraging

worden de leveringen en andere verplichtingen opgeschort. Indien levering niet binnen 24 mogelijk is , zijn beide partijen bevoegd om de huurovereenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval enige schadevergoeding verschuldigd is

 

23.Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW

 

24. Tevens vragen wij een borg voor de gehuurde materialen. Voor springkussens en partytenten is dit €100,00. Voor overige materialen berekenen wij een borg van €50,00

 

 

 

 

 

 

 

Laatst aangepast 23-05-2016